โครงการ ต้นไม้เพื่อเรา

โครงการ “ต้นไม้เพื่อเรา” อีกหนึ่งรูปแบบของการรณรงค์เพื่อลดปัญหาของสภาวะ อากาศด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหมดปัญหากับการหาพื้นที่สำหรับปลูกป่าที่ยุ่งยากและดูแลลำบาก

โครงการนี้ สนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้นในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นรอบบ้าน หัวไร่ปลายนา ริมถนนหรือที่ว่างต่างๆ โดยผ่านความเห็นชอบและข้อตกลง ร่วมกันของคณะกรรมการระดับหมู่บ้านที่จัดตั้ง
ในระยะแรกของโครงการฯ จะนำร่องดำเนินการ ในชุมชน 4 อำเภอของ 4 ภูมิภาค

 • ภาคเหนือ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ภาคกลาง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 • ภาคใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ต้นไม้แต่ละต้นจะได้มาด้วยการส่งเสริมให้เพาะกล้าของตนเอง ขอสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน หรือขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อาจไม่มีเวลาหรือไม่พร้อมที่จะปลูกเอง ต้นไม้ที่ปลูกแล้วแต่ละต้น จะมีการติดตามและดูแลให้อยู่รอดโดยชุมชน

ท่านสามารถร่วมปลูกต้นไม้กับเราได้ที่บ้าน

เพียงบริจาคเงิน 100 บาท สำหรับต้นไม้ 1 ต้น

และชาวบ้านในชุมชน จะช่วยกันดูแลให้เติบโต

พันธุ์ไม้ที่เราปลูก

plants-yang-na-06

ยางนา
Dipterocarpus alatus

plant-takien-(Hopea_odorata)-04

ตะเคียน
Hopea odorata

plant-makham(Tamarindus_indica)-02

มะขาม
Tamarindus indica

plant-pradoo-pa(Pterocarpus marsupium Roxb)-02

ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus Kurz

plant-maka-mong(Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)-01

มะค่าโมง
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

plant-tew-pha(Cratoxylum formosum (Jack) Dyer)-01

ติ้วป่า
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer

plant-care-na(Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem)-01

แคนา
Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem

plant-kee-hlek(Cassia siamea Lam.)-01

ขี้เหล็ก
Senna siamea
(Lam.)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในการร่วมกับชุมชน จะใช้หลัก Agenda base และ Functional base เป็นแนวทาง
Agenda base เป็นการกำหนดเป้าหมายและสร้างความเข้าใจ เป็นวาระร่วมกันคือ การเพิ่มต้นไม้ทำให้ชุมชนเขียวขจี และตกลงในฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดเป็นประเพณีสืบต่อไป
Functional base คือ การวางแผนปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุผล การร่วมกับส่วนวนราชการ ท้องถิ่น สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ การผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 • จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ
 • คัดเลือกผู้แทนระดับชุมชน
 • ประชุม/อบรมกรรมการและผู้แทน
 • สำรวจหากล้าพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
 • สร้างเรือนเพาะชำหรือที่พักกล้าไม้
 • รณรงค์และประชาสัมพันธ์
 • จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้
 • ติดตามและประเมินผล
 • จัดทำรายงานสรุปผล

พื้นที่เป้าหมาย

โครงการฯ จะนำร่องปลูกต้นไม้ ในชุมชน 4 อำเภอของ 4 ภูมิภาค ในประเทศไทย  ต้นไม้ที่ปลูกแล้วแต่ละต้น จะมีการติดตามและดูแลให้อยู่รอดโดยชุมชน

การดำเนินงานจะเสนอให้เป็นโครงการนำร่องระดับอำเภอ 4 อำเภอ เป็นตัวแทน 4 ภูมิภาคได้แก่

 • ภาคเหนือ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ภาคกลาง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 • ภาคใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ประมาณการจะมีการปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นต่อปี ตามจำนวนประชากรในพื้นที่

อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2517 โดยนายมีชัย วีระไวทยะ
สมาคมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ ธุรกิจเอกชนและองค์กรสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2523 สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจาก โครงการปลูกป่าชุมชนที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนเป็นผู้ดูแล และได้ร่วมดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวร 1 ล้านไร่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากประสบการณ์ ด้านการปลูกป่าชุมชนและป่าถาวร

ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ต้นไม้เพื่อเรา”
เพื่อลดปัญหาของสภาวะอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้นในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นรอบบ้าน หัวไร่ปลายนา ริมถนนหรือที่ว่างต่างๆ

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ / QR Code สำหรับร่วมบริจาค

document-bg-01

ติดต่อสอบถาม

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)

 • เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • 02 2294611-28 ต่อ 505 , 081-9280588
 • คุณลูกชิด สุวนิช
 • luxchid@pda.or.th
 • pda.or.th